gdpr-image

Adatkezelési tájékoztató

- irányelvek és gyakorlat

Mi is utáljuk a kéretlen email-eket, a túl szorosan követő hirdetéseket, és igen, néha meggondoljuk magunkat egy hírlevél feliratkozás után. Ezért minden felhasználónak biztosítjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, és maximálisan tiszteletben tartjuk a személyes adatokra, email küldésre vonatkozó kéréseket, jelöléseket.

VÁLYI-NAGY ERIKA weboldal – Újmédia Újságírás Online Tanfolyam igyekszik pontosan azokban a témákban megkeresni a honlap felhasználóit, amelyek iránt aktív érdeklődést mutatnak. Eddig is fennállt a hírlevelekről, ingyenes email-es tananyagokról való leiratkozás lehetősége, és eddig is csak annyi személyes adatot tartottunk nyilván, amely a kapcsolattartáshoz, a megrendeléshez, a számlázáshoz szükséges. Soha harmadik félnek nem adtunk ki adatot, és minden egyes felhasználói kérést, hacsak az nem ütközött jogszabályba mindig teljesítettünk. Most mindezeket az elveket sokkal részletesebben, a GDPR útmutatásai alapján újra fogalmaztuk. A 2020. szeptember 1-étől hatályba lépő felnőttoktatási törvény és a végrehajtásáról szóló rendelet értelmében megtettük az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló kiegészítéseket is.

Letölthető pdf formátumban: VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Adatkezelési Tájékoztató.

VÁLYI-NAGY ERIKA weboldal egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő” ) mint az valyinagyerika.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési elveit. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalra látogatók és a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen „VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók”) adatainak kezelésére vonatkozik. A szolgáltatások az elérhető e-learning tananyagok tematikájának megküldését, illetve az e-learning tananyag vásárlói számára a felületre való belépési lehetőséget foglalják magukba.

A tájékoztatás kiterjed az Adatkezelő által a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalon kezelt személyes adatokra, a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók személyes adatainak kezelése során követett elvekre és az adatkezelés gyakorlatára. A tájékoztatás a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók kapcsolódó jog- gyakorlásának módját és lehetőségeit is ismerteti.
A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban körvonalazott és ismertetett adatkezelési gyakorlathoz.

1. Adatkezelési fogalmak

forrás: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

„adatkezelő” - az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

„adatvédelem” - a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

„adatalany/érintett” - bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

„személyes adat” - bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

„adatkezelés” - az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

„az adatkezelés korlátozása” - a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„az adatkezelés jogalapja” - az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

„profilalkotás” - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„adatfeldolgozó” - az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

„az érintett hozzájárulása” - az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens” - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Adatkezelő adatai

VÁLYI-NAGY ERIKA Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 1048. Budapest Tófalva utca 1165655.
Adószám: 8390273764
Képviseli: VÁLYI-NAGY ERIKA
Email címe: valyinagyerika@gmail.com

3. Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

1. A VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználók által megadott személyes adatok (lásd 3.1. rész).

2. A VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalra látogatással, annak használata során közvetve rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek az "Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor" összhangban a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával. A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

3.1. Kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja minden alább feltüntetett esetben a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja
Blog hozzászólás Név
Email cím
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Hozzászólás írásának lehetővé tétele a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) részére.A blogbejegyzéshez történő hozzászólás során megjelenítésre kerül a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) neve, email címe viszont nem.
Tematika küldése Név
Email cím
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Tematika kérésekor, az email-ben kiküldött részletes tematikán túl, az adott modullal, illetve tananyaggal kapcsolatos ingyenes ismeretterjesztő anyagok is kiküldésre kerülnek a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) részére.
Modul illetve tanfolyam megrendelése Név
Email cím
Telefon
Számlázási név
Számlázási cím
Cég esetén adószám
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, pl. a számlázással kapcsolatos számviteli törvények alapján. Kapcsolattartás a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett)-tel a megrendelés teljesítése, a számlázás, a termék hozzáférhetővé tétele céljából.
Online képzésre történő jelentkezés Név
Email cím
Telefon
Számlázási név
Számlázási cím
Cég esetén adószám
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, pl. a számlázással kapcsolatos számviteli törvények alapján. Képzésre történő jelentkezések nyilvántartása modulonként és tanfolyamonként abból a célból, hogy a képzés lefolytatható legyen. A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) személyes adatainak megadása a magyar számviteli törvényekkel összhangban történnek. A számlán kötelezően feltüntetendő adatokat a többi VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) sem láthatja, nem érheti el. A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) neve eltitkolását is kérheti a csoportban. Amennyiben erre vonatkozó kérés nem érkezik, a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) neve megjelenik az e-learning csoportban egy zárt felületen.
Hírlevél, VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL digiképek mini tanfolyam küldése Név
Email cím
Telefon
Számlázási név
Számlázási cím
Cég esetén adószám
Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Ingyenes információs anyagok, blogértesítők és a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL termékekre vonatkozó promóciós, népszerűsítő, reklámüzeneteket is tartalmazó emailk kiküldése az érdeklődésüket kifejezetten kinyilvánító VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett)-ek számára.
VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL online tanfolyami lecke értesítő Név
Email cím
Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Adatkezelő a tanfolyam lebonyolításához, a felhasználói élményt segítő, lecke-értesítő email-eket küld a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett)-ek számára
VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal használata során gyűjtött adatok Technikai adatok, mint a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott, rendszer által automatikusan naplózott weboldalak címe.
Email cím
Beállításoktól függő. A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Weboldal megvalósításához és a szolgáltatásokhoz szükséges technológiák része ez a fajta adatgyűjtés. Ezekből az adatokból a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó (érintett) személye nem azonosítható.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – csak a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít az ilyen jellegű felhasználás betiltására is.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. ezen időszak végeztével a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználóra vonatkozó, személyes adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó kéri az adatai törlését, illetve visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, az Adatkezelő köteles a személyes adatokat törölni (kivéve a már említett számlázással kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele)

3.2. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

3.2.1. Cookie-k (sütik) kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során visszaolvas. Ez a technológia független az Adatkezelő szolgáltatásától. A böngésző képes arra, hogy egy korábban elmentett sütit visszaküldjön, lehetőséget teremtve ezzel a sütit kezelő szolgáltatónak hogy az összekapcsolja a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal. ezek az adatok csak a szolgáltató tartalmára vonatkozhatnak. Nevezetesen a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal korábbi használatával kapcsolatos sütik, megkönnyíthetik, kényelmesebbé tehetik a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó oldalon végzett műveleteit. de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.

1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználók látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal egyes funkciói, esetleg bizonyos alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

2. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó.

Az adatkezelés célja: A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

3.2.2. Sütik törlése

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy az ebben a dokumentumban megnevezett adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő semmilyen felelősségét nem vállal.

A VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) a saját technológiájuknak megfelelően kezelik. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) szintén cookie-k segítségével tárolják, hogy a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó korábban mely VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalakat látogatta meg. Adatkezelő a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalán bizonyos időszakokban, a fenti nagy online marketing szolgáltatóktól kapott adatok alapján személyre szabott hirdetéseket jeleníttet meg a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználók számára. Azaz a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal része remarketing tevékenységnek. Ez a tevékenység a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók által az alábiakban ismertethető módon letiltható.

3.2.3. Facebook cookie-k (sütik)

Ismertető a Facebook cookie-król és a letiltásukról:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

3.2.4. Google Analytics cookie-k (sütik)

Google Analytics a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói történéseket, interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Ezek olyan névtelen, összesített adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nem könnyű ugyan, de nem lehetetlen.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL megbízásából értékeli ki, és különböző riportokat állít össze a felhasználók holnaplátogatási szokásairól. A Google Analytics alkalmazás keretében továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más felhasználói adatokkal.

Információk a Google Analytics analitikai célú cookie-jairól:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

3.2.5. Google Adwords

A VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja időközönként. A rendszer alapján a VÁLYI-NAGY ERIKA weboldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel lehet felkeresni, illetve megtalálni. A remarketing kód is cookie-kat használ a látogatók beazonosításához. Azonban a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat és velük a célzott, remarketing hirdetések megjelenítését is.

Információk a Google által használt cookie-król (sütikről):
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4. Adatfeldolgozás

DREAMgate Bt.

Székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. I/4.
Adószám: 20965114-2-42
Web: http://dreamgate-design.com/
Tevékenység: tárhely szolgáltató
adatvédelmi tájékoztató: http://dreamgate-design.com/adatvedelmi_tajekoztato.html

UAB Sender.lt,

Székhely: Perkūnkiemio 4A, Vilnius, Lithuania.
Web: https://www.sender.net/
Tevékenység: hírlevelek, automatikus rendszer emailek továbbítása a ….. Felhasználók számára
adatkezelési szabályzat: https://www.sender.net/privacy-policy/

Számlázás

használt számlázó rendszer: NAV online számla (https://onlineszamla.nav.gov.hu/home)

5. Adattovábbítás

Adatkezelő semmilyen módon és indokkal nem adja át harmadik személynek a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó azonosítására alkalmas személyes adatokat. Ha ez a Tájékoztató írásának midőpontjában előre nem látható okból mégis bekövetkezne, akkor erre csak a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó előző írásos beleegyezésével történhet az adatátadás.

6. A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó adatvédelmi jogai

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználónak joga van megismerni, kikérni és ellenőrizni a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL által tárolt személyes adatainak kezelését. Ezen túlmenően a tárolt adatokat is bármikor kikérheti, amelyeket a különböző rendszerekben róla a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL tárol. A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó személyes adatainak megtekintésére vonatkozó kérelmét írásban köteles eljuttatni a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL részére és az igényelt adatokat is írásban szolgáltatja az Adatkezelő.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, email cím, telefonszám, igénybe vett szolgáltatástól függően,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok

 • helyesbítését, kiegészítését,
 • kezelésének korlátozását,
 • törlését,
 • hordozhatóságát,
 • és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az alábbiakban a 6. pontban a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogait részletezzük.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését írásban, melyet az Adatkezelő haladéktalanul teljesít, és erről hacsak lehet, minden olyan felet értesít, akinél a személyes adatok tárolásra kerültek.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, ha az alábbi indokok valamelyike fenn áll:

 • a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
 • ha a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai vagy a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó indokai jogszerűek-e, addig korlátozhatja a személyes adatai kezelését.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni köteles a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználót.

6.4. Személyes adatok törléséhez való jog

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó vonatkozó összes személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte őket
 • VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre
 • VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen
 • VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés törvényi előírás.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó megszerezhesse más rendszerekben felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait.

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől írásban az adattovábbítást, de csak akkor köteles az Adatkezelő azt valóban továbbítani, ha meggyőződött a személyazonosságról. Ehhez szükséges, hogy VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó írásbeli kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatástól függően).

Azon adatok kiadása nem kérhető,a melyeket más online marketing rendszerek elemzései tartalmaznak.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, de párhuzamosan az is kérhető.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó bármilyen indokkal és időpontban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és kérheti, hogy személyes elérhetőségeire közvetlen üzletszerzés célból ne érkezhessen semmilyen megkeresés. Ha VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetii Adatkezelő.

Minden egyes kiküldött email-ben az Adatkezelő lehetőséget biztosít az emil küldés megszakítására egy link segítségével. Az így leiratkozott VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó a továbbiakban ilyen emailt nem fog kapni.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő lehetőség szerint 5 munkanapon belül, de mindenképpen egy hónapon belül írásban tájékoztatja a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználót a személyes adataira vonatkozó kérelem teljesíthetőségéről, illetve teljesítéséről.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: VÁLYI-NAGY ERIKA weboldal Egyéni Vállalkozó.
Levelezési cím: 1048. Budapest Tófalva utca 11.
Email cím: valyinagyerika@gmail.com

A VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó nem minden esetben tudja érvényesíteni ezeket a jogokat.

 • Ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem tudja azonosítani a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználót. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 • Ha az VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó kérelme megalapozatlan vagy túlzó esetleg jogellenes, az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat is felszámíthat.
 • Ha a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
  - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  - Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Adatvédelmi incidensek, vírustámadások kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Linkek

A VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalról elérhető, esetleg ajánlott külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL nem vállal felelősséget. Azonban a jogsértőa linkeket haladéktalanul eltávolítjuk a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalról.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Olyan technológiákat és üzleti folyamatokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, és kezelt adatok védettek legyenek a megsemmisüléstől, a sérüléstől, illetve a jogosulatlan felhasználástól.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg.

Ennek ellenére a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználók elfogadják azt a tényt, hogy bár az Adatkezelő mindent megtesz az adatbiztonság érdekében, az esetleges adatvédelmi incidensekért felelősséget nem tud vállalni.

Az adatkezelő azért sem tud felelősséget vállalni, ha a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó saját belépési adataival, számítógépével nem jár el körültekintően, és nem tartja be a biztonsági előírásokat, jelszavát leírja, másnak átedja, illetve nem lép ki a rendszerekből a használat után.

11. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azonban a hatályos, érvényes, aktuális Adatvédelmi Tájékoztató a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldalán minden esetben és időben elérhető. A módosítás hatályba lépését követően a VÁLYI-NAGY ERIKA WEBOLDAL Felhasználó a VÁLYI-NAGY ERIKA Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, mely dokumentum az ÁSZF része. Amennyiben a módosításokat nem kívánja elfogadni, úgy a 6. pontban foglalt jogaival írásban élhet.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. április 2. napjától érvényes.

VÁLYI-NAGY ERIKA

TÖRTARANY